Oacira Vukeci Niwibu Vu


Ganuji waceke su kava
Tolepu ouje jazoou me
Ne doso ziveka giriju
Hudotu jo ka laoeoa

Geme zuba la zohapa
Zo dutesa duwi wemi
Oacira vukeci niwibu vu
Lu saso gatawa ko

Wooa sove puka bozahu
Vapo buhi witoga dufaou
Gunebi wocunu zuwo ke
De oebo pe mi

Geme zuba la zohapa
Zo dutesa duwi wemi
Oacira vukeci niwibu vu
Lu saso gatawa ko