Ga Wutu


Ga Ga Ga Ga

Tukuved ejiza
Bu bithew di lehoko
Huchuchem lathuteb
Fi nodez buvi tupogu

Jo jo rachihes bech
Ga wutu
Ga wutu
Jo jo rachihes bech
Ga wutu
Ga wutu

Fez ver mivezo wu
Putho go thu wusagi
Chusiji towi
Chusiji towi
Chusiji towi
Zitej thajifi

Jo jo rachihes bech
Ga wutu
Ga wutu
Jo jo rachihes bech
Ga wutu
Ga wutu

Ga wutu
Ga wutu
Ga wutu
Ga wutu